Uvjeti poslovanja

1. Opće odredbe

 • 1.1 Ovi opći uvjeti poslovanja reguliraju prava i obveze ugovornih strana koja proizlaze iz ugovora o kupnji sklopljenog između prodavatelja, a to je Wocht sro, IČO: 50186965 upisanog u Trgovački registar koji vodi Okružni sud Trenčín, odbor sro, spis 33233 / R, Pribinova 923/25 Bošany (u daljnjem tekstu “prodavač“) i kupac, čiji je cilj kupnja i prodaja robe na web mjestu prodavateljeve e-trgovine.

Kontakt podaci prodavača:

Wocht s.r.o.

Expandeco – Svijet Ddrveća

Božidara Adžije 23/2
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt informacije:

Telefónne číslo: +385955826290
E-mail: info@svijetdrveca.hr

Direktna bankovna veza za bezgotovinska plaćanja (broj računa / IBAN):

SK10 0900 0000 0051 7168 1990

Nadzorni organ:

Slovačka trgovačka inspekcija (SOI)
Inspekcija SOI za regiju Trenčín
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
Odjel za tehnički pregled proizvoda i zaštitu potrošača
Telefonski broj: 046/5422771
Faks: 046/5420685

 • 1.2 Strane se slažu da kupcem slanjem narudžbe potvrđuje da se slaže da će se ovi opći uvjeti i njihovi uvjeti primjenjivati ​​na sve ugovore o kupnji sklopljene na bilo kojoj web stranici e-trgovine kojom upravlja prodavatelj, prema kojoj prodavatelj isporučuje robu predstavljenu na predmetnoj web stranici kupcu (u daljnjem tekstu “ugovor o kupnji”) i svim odnosima između prodavatelja i kupca koji proizlaze posebno iz zaključenja ugovora o kupnji i prigovora robe .
 • 1.3 Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio kupoprodajnog ugovora. U slučaju da prodavatelj i kupac sklope pismeni ugovor o kupnji u kojem se dogovore o uvjetima koji se razlikuju od općih uvjeta, odredbe kupoprodajnog ugovora imat će prednost nad općim uvjetima.
 • 1.4 Popis robe na bilo kojoj web stranici e-trgovine kojim upravlja prodavatelj, katalog je robe koja se obično isporučuje i prodavač ne garantira trenutnu dostupnost sve navedene robe. Dostupnost robe kupcu će se potvrditi na temelju pitanja kupca.

2. Način zaključivanja kupoprodajnog ugovora

 • 2.1 Kupoprodajni ugovor zaključuje se obvezujućim prihvaćanjem prijedloga za zaključenje Kupoprodajnog ugovora od strane prodavatelja u obliku e-mail poruke kupca poslane prodavaču i / ili u obliku kupčevog ispunjenog i poslatog obrazca na web stranici prodavatelja i / ili u obliku telefonske narudžbe kupca.
 • 2.2 Obvezujuće prihvaćanje narudžbe kupca od strane prodavatelja, potvrda je putem telefona ili e-pošte od strane prodavatelja kupcu o prihvaćanju narudžbe nakon prethodnog primanja narudžbe od strane kupca i provjere dostupnosti i datuma isporuke robe koju je zatražio kupac označen kao “potvrda narudžbe”. Automatski izvršeno obaviještenje o primitku narudžbe u elektronskom sustavu prodavatelja, koju ćete dobiti na svoju e-adresu odmah nakon slanja narudžbe, ne smatra se obvezujućim prihvaćanjem narudžbe. Ako je potrebno, sve daljnje informacije u vezi s vašom narudžbom poslat će se na vašu e-adresu.
 • 2.3 Obvezujući prihvat narudžbe uključuje podatke o nazivu i specifikaciji robe čija je prodaja predmet kupoprodajnog ugovora, podatke o cijeni robe i / ili drugim uslugama, podatke o vremenu isporuke, nazivu i podatke o tome gdje se roba isporučuje i podaci o cijeni, uvjeti, način i datum prijevoza robe do dogovorenog mjesta isporuke robe za kupca, podaci o prodavaču (naziv tvrtke, sjedište, matični broj, matični broj u komercijalnom registar itd.) ili druge podatke.
 • 2.4 Kupac može dostaviti putem e-pošte ili telefona prodavaču u roku od 24 sata od isporuke narudžbe prodavatelju obaviještenje da je narudžba otkazana. Kupac je dužan u obaviještenju o otkazivanju narudžbe navesti ime, e-mail i opis naručene robe. U slučaju otkazivanja narudžbe, prodavatelj ne naplaćuje kupcu nikakve naknade povezane s otkazivanjem narudžbe. U slučaju da je kupac prodavaču platio kupoprodajnu cijenu ili njezin dio prije nego što je narudžba otkazana, prodavatelj će vratiti već uplaćenu kupoprodajnu cijenu ili dio u roku od 7 dana od otkazivanja prijenosom na bankovni račun kupca, osim ako se stranke ne dogovore povrat kopovne cijene na drugačiji način. Prilikom plaćanja karticom moguće je vratiti novac samo na karticu s koje je izvršena originalna kupnja. Vlasnik kartice može podnijeti žalbu na još jedan način povrata.

3. Prava i obaveze prodavatelja

 • 3.1 Prodavač je u obavezi:
 • isporučiti robu kupcu na temelju narudžbe koju je prodavač potvrdio u dogovorenoj količini, kvaliteti i vremenu te je spakirati ili opremiti za transport na način potreban za njezino očuvanje i zaštitu,
 • osigurati da isporučena roba bude u skladu s važećim zakonskim propisima Slovačke Republike
 • predati kupcu najkasnije zajedno s robom u pisanom ili elektroničkom obliku sve dokumente potrebne za preuzimanje i upotrebu robe i ostale dokumente propisane važećim zakonskim propisima (upute na slovačkom jeziku, garantni list, otpremnica, porezni dokument)
 • 3.2 Prodavatelj ima pravo na pravilno i pravovremeno plaćanje kupovne cijene od kupca za isporučenu robu.
 • 3.3 Prodavatelj ima pravo otkazati narudžbu ako zbog prodaje zaliha ili nedostupnosti robe nije u mogućnosti isporučiti robu kupcu u roku navedenom u ovim uvjetima i po cijeni navedenoj u internetskoj trgovini, osim ako nije dogovoreno s kupcem. O otkazivanju narudžbe kupac će biti obaviješten telefonom ili e-mailom, a u slučaju plaćanja kupoprodajne cijene ili njenog dijela, sredstva će mu se vratiti u roku od 15 dana na račun koji je on odredio, osim ako nije drugačije dogovoreno s prodavačem.

4. Prava i obveze kupca

 • 4.1 Kupac je u obavezi:
 • preuzeti kupljenu ili naručenu robu,
 • platiti prodavaču ugovorenu kupovnu cijenu u roku dogovorenog datuma, uključujući troškove isporuke robe,
 • da ne ošteti dobro poslovno ime prodavatelja,
 • potvrditi u otpremnici primitak robe svojim potpisom ili potpisom osobe koju on ovlasti i pečatom, ako je dostupan
 • 4.2 Kupac ima pravo na dostavu robe u količini, kvaliteti, datumu i mjestu koje su strane dogovorile u obvezujućem prihvaćanju narudžbe.

5. Uvjeti isporuke i plaćanja

 • 5.1 Roba se prodaje prema izdanim uzorcima, katalozima, tipskim listovima i uzorcima knjiga prodavatelja postavljenim na web stranici prodavateljeve e-trgovine.
 • 5.2 Prodavač je dužan ispuniti narudžbu kupca i isporučiti robu kupcu u roku od 3 radna dana od isporuke robe od strane dobavljača ili proizvođača robe prodavaču.
 • 5.3 Kupac je dužan preuzeti robu na mjestu navedenom u prihvaćanju kupčeve narudžbe od strane prodavatelja. U slučaju kašnjenja u isporuci robe od strane prodavatelja, prodavatelj ima pravo jednostrano produžiti rok za isporuku robe, čak i više puta, za što će prodavatelj izdati potvrdu kupcu. Ako kupac ne preuzme robu u roku od 7 dana nakon isteka razdoblja navedenog u ugovoru o kupnji, obvezujućeg prihvaćanja narudžbe ili ga prodavač jednostrano produžuje, prodavatelj ima pravo kupcu naplatiti skladište od 20,00 € za svaki dan skladištenja. Nakon 14 dana od dana kada je kupac bio dužan preuzeti robu, prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora i prodati robu trećoj strani. Nakon prodaje dogovorene robe trećoj strani, polog za dogovorenu robu koji je kupac platio u cijelosti se pripisuje ugovornoj kazni koju je kupac dužan platiti prodavaču.
 • 5.4 Prodavatelj ima pravo pozvati kupca da preuzme robu prije isteka razdoblja dogovorenog u kupoprodajnom ugovoru.
 • 5.5 Težina, dimenzije i ostali podaci o robi sadržani u katalozima, brošurama i ostalim dokumentima prodavatelja smješteni na web stranici prodavateljeve e-trgovine nisu obvezujući podaci.
 • 5.6 Mjesto isporuke robe je mjesto koje je navedeno u prihvaćanju narudžbe od strane prodavatelja, osim ako se stranke u ugovoru o kupnji drugačije ne dogovore.
 • 5.7 Ako prodavatelj isporuči robu kupcu na mjesto koje je kupac odredio u kupoprodajnom ugovoru, kupac je dužan preuzeti robu osobno ili osigurati da robu preuzme osoba ovlaštena za preuzimanje robe određene u kupoprodajnom ugovoru i potpisati protokol isporuke i primopredaje robe. Treća strana ovlaštena za preuzimanje robe navedene u kupoprodajnom ugovoru dužna je prodavaču dostaviti izvornik ili kopiju kupoprodajnog ugovora te dokaz o uplati robe i pisanu punomoć. Ako je potrebno ponoviti isporuku robe zbog odsutnosti kupca na mjestu navedenom u ugovoru o kupnji, sve nastale troškove snosi kupac, posebno ponovljenu isporuku robe na odredište u ugovoru o kupnji u količini navedenoj u točki 2. uvjeta. Roba se smatra isporučenom u trenutku isporuke robe na adresu navedenu u obvezujućem prihvaćanju narudžbe i preuzeta u trenutku fizičkog prihvaćanja robe od strane kupca. njegovog ovlaštenog predstavnika ili odbijanjem prihvaćanja robe, što će prijevoznik naznačiti u protokolu o isporuci i primopredaji robe.
 • 5.8 Kupac je dužan provjeriti pošiljku, odnosno robu i njezinu ambalažu odmah nakon isporuke. U slučaju da kupac utvrdi da je roba ili ambalaža robe mehanički oštećena, dužan je o tome obavijestiti prijevoznika i provjeriti stanje robe u njegovoj prisutnosti. U slučaju oštećenja robe, kupac je dužan napraviti evidenciju o opsegu i prirodi oštećenja robe, čiju će točnost potvrditi prijevoznik. Na temelju tako pripremljene evidencije isporučene prodavaču, prodavatelj može naknadno osigurati otklanjanje nedostatka robe, popust na robu ili, u slučaju nepopravljivih nedostataka robe, isporučiti novu robu kupcu .
 • 5.9 Kupac ima pravo u slučaju da prodavac ne isporuči robu u roku navedenom u odeljku 5.2. povući se iz kupoprodajnog ugovora i prodavatelj je dužan vratiti kupcu već uplaćeni dio kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od isporuke odustajanja od kupoprodajnog ugovora bezgotovinskim prijenosom na račun kupca kojeg je odredio kupac.
 • 5.10 Kupac će e-poštom dobiti račun za svaku pošiljku. Ako je potrebna garantna kartica, ona će biti uključena u paket.
 • 5.11 Načini plaćanja: Gotovina po primitku robe ili prijenosu na račun.

6. Nabavna cijena

 • 6.1. Kupac je dužan prodavatelju platiti kupoprodajnu cijenu robe ugovorenu kupoprodajnim ugovorom i / ili prema prodavačevom cjeniku važećem u vrijeme sklapanja kupoprodajnog ugovora, uključujući troškove isporuke (u daljnjem tekstu “kupoprodajna cijena”) gotovinom plaćanje u prostorijama prodavatelja, plaćanje pouzećem putem tvrtke koja pruža poštanske usluge ili bezgotovinskim prijenosom na račun prodavatelja naveden u obvezujućem prihvaćanju narudžbe.
 • 6.2. Prodavatelj zadržava pravo promjene nabavne cijene u slučaju promjene zakona, promjene cijena od proizvođača ili dobavljača robe.
 • 6.3. U slučaju da kupac prodavatelju plati kupoprodajnu cijenu bezgotovinskim prijenosom, danom plaćanja smatra se dan kada je cjelokupna kupoprodajna cijena knjižena na račun prodavatelja.
 • 6.4. Kupac je dužan prodavatelju platiti kupoprodajnu cijenu za ugovorenu robu u roku prema kupoprodajnom ugovoru, ali najkasnije do preuzimanja robe.
 • 6.5. Ako kupac prodavaču plati kupoprodajnu cijenu za robu ugovorenu kupoprodajnim ugovorom, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora i zahtijevati povrat kupnine samo u skladu s važećim zakonodavstvom Slovačke Republike.
 • 6.6. U slučaju da kupac odustane od kupoprodajnog ugovora prije plaćanja cjelokupne kupoprodajne cijene, stranke su se dogovorile da će depozit kupoprodajne cijene biti uračunat u puni iznos ugovorne kazne koju je kupac dužan platiti prodavaču, ako ugovorom o kupnji nije drugačije ugovoreno.
 • 6.7. U slučaju da kupac prodavatelju ne plati cijelu kupoprodajnu cijenu prilikom preuzimanja robe, stranke se slažu da prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora i depozit kupnje u cijelosti se knjiži u ugovornu kaznu koju je kupac dužan platiti prodavaču ukoliko u kupoprodajnom ugovoru nije drugačije ugovoreno.
 • 6.8. Troškovi povezani s montažom i isporukom nisu uključeni u nabavnu cijenu robe i prodavatelj nije dužan pružiti te usluge kupcu.
 • 6.9. Sve akcije vrijede do isteka zaliha, ako za određeni proizvod nije drugačije navedeno.

7. Stjecanje vlasništva i prijenos rizika od oštećenja robe

 • 7.1. Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćanjem pune nabavne cijene za robu.
 • 7.2. Rizik oštećenja robe prelazi na kupca u trenutku kada on preuzme robu od prodavatelja, ili ako to ne učini na vrijeme, u trenutku kada mu prodavač dopusti raspolaganje robom a kupac robu ne preuzme.

8. Postupak reklamacije (odgovornost za nedostatke, garanciju, reklamacije)

 • 8.1. Sve reklamacije, ako se nedostatak očituje u roku od 30 dana od primitka robe, rješavamo zamjenom robe za novi komad. Da biste ubrzali rješavanje prigovora u zamjenu za novi komad u roku od 30 dana od kupnje, potraživana roba mora se vratiti kompletna (tj. Uključujući sav pribor, priručnike itd.). Garancija zamjene ne odnosi se na mehanički oštećenu robu. neoSun s.r.o. nudi mogućnost povrata neiskorištene robe prema zakonskom roku od 7 dana. Međutim, roba mora biti u originalnom pakiranju, neiskorištena i cjelovita. Ako ste zainteresirani za vraćanje već korištene robe, nudimo za povrat iznos koji odgovara vrijednosti korištene robe. Kupac koji kupuje robu tijekom svog poslovanja i ta roba nije namijenjena za daljnju prodaju, može odustati od ugovora u roku od 7 dana od primitka robe. Korištenje roka za povrat robe nije moguće za proizvode koje kupac dobije u postupku reklamacije (zamjena za novi komad).
 • 8.2. Prodavač je odgovoran za nedostatke na robi, a kupac je dužan odmah podnijeti prigovor prodavaču u skladu s primjenjivim postupkom prigovora. Podaci o servisnim mjestima za garantni i postgarantni servis, nalaze se na poleđini garantnog lista, odnosno, ako je potrebno, na zahtjev ćemo vam dostaviti telefon ili e-mail.
 • 8.3. Važeći postupak reklamacije odnosi se na postupanje po prigovorima. Slanjem narudžbe prodavatelju, kupac potvrđuje da je uredno obaviješten o uvjetima i načinu polaganja prava na robu, uključujući podatke o tome gdje se može podnijeti zahtjev, te o izvršenju garantnih popravki u skladu s čl. St. 18. st. 1. Zakona br. 250/2007 Z. iz. o zaštiti potrošača i o izmjeni i dopuni Zakona Slovačkog nacionalnog vijeća br. 372/1990 zb. o kaznenim djelima s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu “Zakon”).
 • 8.4. Postupak reklamacije odnosi se na robu koju kupac kupi od prodavatelja u obliku e-trgovine na web stranici prodavača e-trgovine.
 • 8.5. Postupak reklamacije odnosi se na robu koju kupac kupi od prodavatelja u obliku e-trgovine na web mjestu prodavatelja e-trgovine.
 • 8.6. Kupac ima pravo zahtijevati od prodavatelja garanciju samo za robu koja pokazuje nedostatke uzrokovane proizvođačem, dobavljačem ili prodavateljem, ona je pokrivena garancijom i kupljena je od prodavatelja.
 • 8.7. Kupac je dužan pregledati robu odmah nakon prijema. Ako to ne učini, može podnijeti zahtjev za nedostatke utvrđene tijekom ove inspekcije samo ako dokaže da je roba već imala te nedostatke u trenutku primitka robe.
 • 8.8. Tijekom jamstvenog razdoblja kupac ima pravo na besplatno uklanjanje nedostatka nakon predaje robe, uključujući pribor, dokumentaciju i upute ovlaštenom predstavniku prodavatelja, zajedno s jamstvenom karticom i dokazom o plaćanju.
 • 8.9. Ako roba pokazuje nedostatke, kupac ima pravo podnijeti žalbu u prostorijama prodavatelja u skladu s čl. St. 18. st. 2. Zakona dostavljanjem robe u prostorije prodavatelja o svom trošku te ispunjavanjem obrasca za reklamaciju i predajom prodavatelja. Oblik obrasca odredit će prodavatelj, a njegov će model biti postavljen na web stranici prodavatelja. Kupac je dužan u obrascu točno naznačiti vrstu i opseg nedostataka na robi. Kupac ima pravo podnijeti žalbu osobi koju je proizvođač robe ovlastio za obavljanje garantnih popravaka (u daljnjem tekstu “imenovana osoba”). Popis imenovanih osoba naveden je u garantnom listu ili će ga prodavač poslati kupcu na njegov zahtjev. Postupak prigovora na robu koja se može objektivno isporučiti prodavatelju započinje danom kada su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
 • dostava ispunjenog obrasca za reklamaciju od kupca do prodavatelja,
 • dostava potraživane robe od kupca do prodavatelja,
 • isporuka pristupnih kodova, lozinki itd. na robu od kupca do prodavatelja.

Postupak reklamacije na robu koja se ne može objektivno isporučiti prodavaču i koja je trajno ugrađena započinje danom kada su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

 • dostava ispunjenog obrasca za reklamaciju od kupca do prodavatelja,
 • pregled potraživane robe od strane treće osobe koju odredi prodavač, koja će kupcu izdati pisanu potvrdu o pregledu,
 • isporuka pristupnih kodova, lozinki itd. na robu od kupca do prodavatelja.

Početak žalbenog postupka ujedno je i dan žalbe. Roba za koju se zahtijeva mora se dostaviti u sjedište prodavača, osim ako prodavač ili imenovana osoba ne odredi drugačije (npr. Za prijevoz robe izravno do imenovane osobe).

 • 8.10. Prodavatelj je dužan prihvatiti reklamaciju u bilo kojoj ustanovi u kojoj je moguće prihvaćanje žalbe, odnosno u svom sjedištu ili kod određene osobe u skladu s čl. St. 18. st. 2. Zakona.
 • 8.11. Na mjestu određenom u skladu s točkom 8.9 ovih općih uvjeta za primanje reklamacija, prodavatelj je dužan osigurati prisutnost osobe ovlaštene za rješavanje žalbi u skladu s čl. St. 18. st. 3. Zakona.
 • 8.12. Kupac je dužan prodavaču reklamirati nedostatke na robi bez nepotrebnog odlaganja, u suprotnom kupac gubi pravo nasuprot prodavača da besplatno ukloni kvar.
 • 8.13. Prodavač ili određena osoba kupcu će izdati potvrdu o potraživanju robe u prikladnom obliku koji je odabrao prodavač, npr. u obliku e-maila ili u pisanom obliku, u kojem je dužan točno naznačiti nedostatke robe u skladu s čl. St. 18. st. 5. Zakona i da potrošača obavijesti o njegovim pravima koja proizlaze iz ust. St. 622. i st. St. 623 Građanskog zakonika. Ako se prigovor podnosi putem daljinske komunikacije, prodavatelj je dužan kupcu odmah dostaviti potvrdu prigovora; ako potvrdu nije moguće dostaviti odmah, mora se dostaviti bez nepotrebnog odgađanja, ali najkasnije zajedno s dokazom žalbe; Potvrda zahtjeva ne mora se dostaviti ako kupac ima priliku dokazati zahtjev na drugi način.
 • 8.14. Na temelju odluke kupca, koja od njegovih prava sukladno čl. St. 622. i st. § 623 Građanskog zakonika primjenjuje prodavatelj ili imenovana osoba koja je dužna odrediti način postupanja po pritužbi prema odredbama čl. § 2 slovo m) Zakona odmah, u složenijim slučajevima u roku od 3 dana od početka žalbenog postupka, u opravdanim slučajevima, posebno ako je potrebna složena tehnička procjena stanja robe najkasnije 30 dana od dana podnošenja zahtjeva  žalbenog postupka. Nakon utvrđivanja načina postupanja s prigovorom, prodavatelj ili imenovana osoba odmah će riješiti prigovor, u opravdanim slučajevima prigovor se može naknadno riješiti. Međutim, rješavanje žalbe ne može potrajati duže od 30 dana od datuma žalbe. Nakon isteka roka za rješavanje reklamacije, potrošač ima pravo odustati od ugovora ili ima pravo zamijeniti robu novom robom. Prodavač obavještava kupca o prekidu postupka prigovora i rezultatu prigovora u obliku dogovorenom između obje strane. Ako je kupac podnio prigovor robe u roku od prvih 12 mjeseci od kupoprodajnog ugovora, prodavač ili mišljenje imenovana osoba (u daljnjem tekstu “stručna procjena robe”). Bez obzira na rezultat vještačenja, prodavatelj ne može zahtijevati od kupca naknadu troškova vještačenja robe ili drugih troškova povezanih s vještačenjem robe dužan navesti u dokumentu o rukovanju prigovor kome kupac može poslati robu na stručnu procjenu. Ako kupac pošalje robu na vještačenje imenovanoj osobi navedenoj u dokumentu o postupanju po prigovoru, troškove vještačenja robe, kao i sve ostale s tim namjerno nastale troškove snosi prodavatelj, bez obzira rezultata stručne procjene. Ako kupac profesionalnom procjenom dokaže odgovornost prodavatelja za navodni nedostatak robe, može ponovno podnijeti žalbu; jamstveno razdoblje ne istječe tijekom profesionalne procjene robe. Prodavatelj je dužan kupcu nadoknaditi u roku od 14 dana od dana ponovno podnesene reklamacije sve troškove nastale zbog stručne procjene robe, kao i sve povezane namjenski nastale troškove. Ponovno podneseni zahtjevi ne mogu se odbiti.
 • 8.15. Kupac nema pravo zahtijevati garanciju za nedostatke o kojima ga je prodavač obavijestio u vrijeme sklapanja ugovora ili koje je, uzimajući u obzir okolnosti pod kojima je sklopljen ugovor o kupnji, morao znati.
 • 8.16. Prodavatelj zadržava pravo zamijeniti neispravnu robu drugom sličnom robom s usporedivim tehničkim parametrima.
 • 8.17. Pravo kupca da zatraži garanciju od prodavatelja ističe:
 • nepodnošenjem dokaza o plaćanju, otpremnice ili garantnog lista, pribora ili dokumentacije robe,
 • neprijavljivanje očiglednih nedostataka u preuzimanju robe,
 • po isteku garantnog roka za robu,
 • mehanička oštećenja robe uzrokovana od strane kupca,
 • korištenje robe u uvjetima koji ne odgovaraju njenoj vlažnosti, kemijskim i mehaničkim utjecajima na prirodnu okolinu,
 • neprofesionalno rukovanje, servisiranje ili zanemarivanje brige o robi,
 • oštećenja robe pretjeranim utovarom ili upotrebom u suprotnosti s uvjetima navedenim u dokumentaciji, općim načelima, tehničkim standardima ili sigurnosnim propisima na snazi ​​u Slovačkoj Republici,
 • oštećenja robe neizbježnim i / ili nepredvidivim događajima,
 • oštećenje robe slučajnim uništenjem i slučajnim propadanjem,
 • neprofesionalna intervencija, oštećenja tijekom transporta, oštećenja vodom, požarom, statičkim ili atmosferskim elektricitetom ili drugom višom silom,
 • intervencija u robi neovlaštenoj osobi
 • 8.18. Prodavatelj je dužan riješiti reklamaciju i prekinuti postupak prigovora na jedan od sljedećih načina:
 • predajom popravljene robe,
 • zamjena robe,
 • povratom cijene kupovane robe robe,
 • plaćanjem razumnog popusta na cijenu robe,
 • pismeni poziv za preuzimanje koju je odredio prodavač,
 • opravdanim odbijanjem garantnog zahtjeva za robu.
 • 8.19. Prodavač je dužan izdati kupcu pisani dokument o načinu utvrđivanja načina postupanja s reklamacijom i o postupanju po prigovoru najkasnije u roku od 30 dana od dana prigovora putem pošte, kurira ili davatelja dostavnih usluga ili putem e-maila.
 • 8.20. Garantno razdoblje je 24 mjeseca od datuma zaključenja kupoprodajnog ugovora, osim ako je za posebne slučajeve određeno drugačije garantno razdoblje, a teče od datuma primitka robe i potvrde potrebnih dokumenata vezanih uz robu od strane ovlaštenog osoba.
 • 8.21. Garantni rok produžuje se za vrijeme tijekom kojeg kupac nije mogao koristiti robu zbog garantnog popravka robe.
 • 8.22. U slučaju zamjene robe za novu, kupac će dobiti dokument u kojem se navodi zamijenjena roba, a svi daljnji prigovori podnose se na temelju originalne otpremnice i ovog prigovora. u slučaju zamjene robe za novu robu, garantni rok ponovno počinje teći od primitka nove robe, ali samo za novu robu.
 • 8.23. Sve zakonske provedene garantne popravke su besplatne.
 • 8.24. U vezi s otklonjivim nedostatkom, prigovor će se riješiti ovisno o odluci kupca u skladu s točkom 8.13. ove žalbe i uvjeta poslovanja sledjećim primjerom:
 • prodavatelj osigurava otklanjanje nedostatka, ili
 • prodavač zamjenjuje neispravnu robu.
 • 8.25. U slučaju nedostatka koji se ne može otkloniti, ili ponavljajućeg otklonjivog nedostatka ili niza različitih otklonjivih nedostataka, i koji sprječavaju pravilnu upotrebu robe kao bez nedostataka, prodavač će opremiti ovisno o odluci kupca u skladu s točkom 8.13. ovih prigovora i uvjeta poslovanja, sljedećim primjerom:
 • zamjenom robe za drugu funkcionalnu robu istih ili boljih tehničkih parametara, ili
 • u slučaju da prodavatelj ne može zamijeniti robu za drugu, reklamacija će riješiti izdavanjem odobrenja za neispravnu robu.
 • 8.26. Rješavanje reklamacije odnosi se samo na nedostatke navedene u obrascu za žalbu.
 • 8.27. U svrsi reklamacije, pojava jednog otklonjivog nedostatka više od tri puta smatra se ponavljajućim otklonjivim nedostatkom nekoliko puta.
 • 8.28. U svrsi reklamacije, pojava više od tri različita otklonjiva nedostatka u isto vrijeme smatra se većim brojem različitih otklonjivih nedostataka.
 • 8.29. Za potrebe prigovora, doba koje se smatra razdobljem tijekom kojeg kupac ne može pravilno koristiti robu jest razdoblje tijekom kojeg, nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac ne može robu upotrebljavati više od 100 dana zbog njenih nedostataka.
 • 8.30. Pravo kupca da podnese zahtjev za nedostatak robe je nakon što je iskoristio svoje pravo i zatražio od prodavatelja da ukloni nedostatak na robi prema točki 8.8. ovih prigovora i utrošenih uvjeta poslovanja, bez obzira na rezultat prigovora, više nema pravo podnositi prigovor uzastopno zbog istog jedinstvenog nedostatka (ne i oštećenja iste vrste).
 • 8.31. U slučaju da prodavatelj prekine postupak reklamacije kao opravdano odbijanje prigovora, ali nedostatak proizvoda objektivno postoji i nije otklonjen, kupac može putem suda izvršiti svoje pravo na otklanjanje nedostatka u robi.

9. Osobni podaci i njihova zaštita

 • 9.1 Prodavatelj je operator osobnih podataka prema § 5 slov o) Zakona br. 18/2018 zb. o zaštiti osobnih podataka, kako su izmijenjeni i dopunjeni (u daljnjem tekstu “Zakon”).
 • 9.2 Osobni podaci podrazumijevaju sve podatke o identificiranoj ili utvrdivoj fizičkoj osobi; fizička osoba koja se može identificirati je fizička osoba koja se može direktno ili indirektno identificirati, posebno pozivanjem na određeni identifikator, kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili pozivanjem na jedan ili više specifičnih fizičkih elemenata, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe
 • 9.3 Osoba odgovorna za zaštitu osobnih podataka je prodavač.
 • 9.4 Prodavač obrađuje osobne podatke koje je osigurao kupac kao i podatke koje je prodavač dobio na temelju ispunjenja kupčeve narudžbe.
 • 9.5 Pravni razlog obrade osobnih podataka je
 • ispunjenje ugovora između kupca i prodavača prema § 13 st. 1 slovo b) Zakona,
 • legitimni interes prodavatelja za pružanje izravnog marketinga (posebno slanje komercijalnih najava i vijesti, takozvanih newsletters) prema § 13 st. 1 slovo a) Zakona,
 • pristanak kupca na obradu osobnih podataka u svrhu pružanja vlastitog marketinga (posebno slanje poslovnih najava i vijesti, tzv. newsletters) prema § 13 st. 1 slovo a) Zakona u slučaju da nije naručena roba
 • 9.6 Svrha obrade osobnih podataka je
 • obrada kupčeve narudžbe i ostvarivanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između kupca i prodavatelja; prilikom narudžbe potrebni su osobni podaci koji su neophodni za uspješnu obradu narudžbe (ime, prezime, adrese, kontakt podaci), davanje osobnih podataka nužan je uvjet za sklapanje i ispunjavanje ugovora, bez davanja osobnih podataka nije moguće zaključiti ugovor
 • slanje poslovnih najava i obavljanje ostalih marketinških aktivnosti
 • 9.7 Ne postoji automatska pojedinačna odluka prodavatelja u skladu s člankom 28. Zakona.
 • 9.8 Prodavač čuva osobne podatke
 • za vrijeme potrebno za ostvarivanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između kupca i prodavača i ostvarivanja potraživanja iz tih ugovornih odnosa (u razdoblju od 10 godina od prestanka ugovornog odnosa).
 • sve dok se ukida pristanak za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, ako se ti podaci obrađuju na temelju dane suglasnosti
 • 9.9 Nakon isteka razdoblja čuvanja osobnih podataka, prodavatelj će izbrisati osobne podatke
 • 9.10 Primatelji osobnih podataka su pojedinci
 • uključeni u isporuku robe i izvršenje plaćanja prema ugovoru
 • usluge marketinga reosiguranja
 • usluge reosiguranja povezanih s upravljanjem knjigovodstvenim dokumentima radi ispunjavanja zakonskih obveza prodavatelja
 • 9.11 Prodavatelj ne namjerava prenijeti osobne podatke u treću zemlju (u zemlju izvan Europske unije) ili u međunarodnu organizaciju.
 • 9.12 Pod uvjetima utvrđenim u Zakonu, kupac ima sljedeća prava
 • pravo na pristup njihovim osobnim podacima skladno članku 21. Zakona,
 • pravo na ispravak osobnih podataka prema članku 22. Zakona ili ograničenja na obradu takvih podataka prema članku 24. Zakona,
 • pravo na brisanje osobnih podataka prema članku 23. Zakona (pravo na zaborav),
 • pravo prigovora na obradu prema članku 27. Zakona,
 • pravo prijenosa osobnih podataka drugom operatoru u skladu s člankom 26. Zakona,
 • pravo na povlačenje dozvole za obradu osobnih podataka u pisanom ili elektroničkom obliku na adresu ili e-mail adresu prodavatelja iz članka 1. ovih uvjeta.
 • 9.13 Kupac također ima pravo podnijeti žalbu Uredu za zaštitu osobnih podataka ako kupac smatra da mu je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka.
 •  9.14 Prodavač izjavljuje da je poduzeo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao osobne podatke
 • 9.15 Kad se šalje narudžba na web stranici prodavača, kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih prihvaća u cijelosti.
 • 9.16 Kupac izražava informirani pristanak označavanjem (“otključavanjem”) odgovarajućeg polja za pristanak u obrascu za narudžbu. Označavanjem ovog okvira kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih prihvaća u cijelosti.
 • 9.17 Prodavač ima pravo promijeniti ove uvjete. Na svojoj web stranici objavit će novu verziju uvjeta zaštite osobnih podataka i istovremeno poslati kupcu novu verziju ovih uvjeta na adresu e-pošte koju kupac daje prodavaču.

10.Odustajanje od kupoprodajnog ugovora

10.1. Ako prodavatelj ne može ispuniti svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora, zbog rasprodanih zaliha, nedostupnosti robe ili ako je proizvođač, uvoznik ili dobavljač robe ugovorene u kupoprodajnom ugovoru obustavio proizvodnju ili učinio takve ozbiljne promjene koje su onemogućile ispunjenje obveza prodavatelja proizašlih iz kupoprodajnog ugovora ili iz razloga više sile ili ako, ni nakon poduzimanja svih napora koji se od njega mogu opravdano zahtijevati, nije u mogućnosti isporučiti robu kupcu u roku od roku određenom ovim uvjetima ili po cijeni navedenoj u narudžbi, prodavatelj je dužan o tome odmah obavijestiti kupca te je ujedno dužan ponuditi kupcu mogućnost zamjene ili kupnje

odstupiti od kupoprodajnog ugovora (otkazati narudžbu). U slučaju da kupac odustane od kupoprodajnog ugovora iz razloga navedenih u ovoj točki ovih reklamacija i

Uvjetima poslovanja, prodavatelj je dužan vratiti kupcu već uplaćenu jamčevinu za robu ugovorenu kupoprodajnim ugovorom u roku od 14 dana od obavijesti o odustajanju od ugovora prijenosom na račun koji odredi kupac.

10.2. Kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga u skladu sa § 7 et seq. Zakon br. 102/2014 Zb. o zaštiti potrošača u slučaju prodaje na daljinu (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti potrošača u prodaji na daljinu) u roku od 14 dana od dana primitka robe. od dana sklapanja ugovora o pružanju usluga ili ugovora o pružanju elektroničkog sadržaja koji se ne isporučuje na fizičkom mediju, sve dok je prodavatelj pravodobno i uredno st. 3. Zakona o zaštiti potrošača na daljinu Prodaja.

10.3. U tom razdoblju kupac ima pravo raspakirati i testirati robu na sličan način kao što je uobičajeno pri kupnji u klasičnoj „fizičkoj“ trgovini, u mjeri u kojoj je to potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcionalnosti robe.

10.4. Početak roka za odustanak od ugovora određuje se danom kada kupac ili treća osoba koju on odredi, osim prijevoznika, preuzme sve dijelove naručene robe ili

 1. a) isporučuje robu koja se sastoji od više komada ili komada od datuma zadnjeg dijela ili zadnjeg komada,
 2. b) roba koju je kupac naručio u jednoj narudžbi mora se isporučiti odvojeno od datuma primitka robe koja je zadnja isporučena,
 3. c) isporučuje robu više puta u određenom vremenskom razdoblju od datuma primitka prve isporučene robe.

10.5. Kupac može odustati od kupoprodajnog ugovora, odnosno kupnje robe i prije isteka roka za odustanak.

10.6. Prilikom odustajanja od ugovora potrebno je pisanim putem, na način da se ne sumnja da je ugovor povučen greškom ili u obliku zapisa na drugom trajnom mediju ili na obrascu koji čini Prilog br. 1. ovih uvjeta poslovanja za reklamacije. Razdoblje zaštite smatra se očuvanim ako je obavijest o odustajanju od ugovora poslana prodavatelju najkasnije do zadnjeg dana roka prema ugovoru. § 7 st. 1. Zakona o zaštiti potrošača u prodaji na daljinu.

10.7. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora prema prethodnom stavku ovih komercijalnih i reklamnih uvjeta mora sadržavati podatke koji se traže u obrascu za odustanak od kupoprodajnog ugovora, 1. ovih komercijalnih i reklamacijskih uvjeta, a posebno identifikaciju kupca, broj i datum narudžbe, točnu specifikaciju robe, način na koji prodavatelj treba vratiti primljene uplate, posebice broj računa i/ili poštansku adresu kupca.

10.8. U slučaju odustajanja kupca od kupoprodajnog ugovora, svaki dodatni ugovor vezan uz kupoprodajni ugovor od kojeg je kupac odustao također se ispočetka poništava. Od kupca nije moguće zahtijevati nikakve troškove ili druga plaćanja koja su u vezi s raskidom dodatnog ugovora, osim plaćanja troškova i plaćanja navedenih u čl. § 9 par. 3. stavak § 10 st. 3. i 5. Zakona o zaštiti potrošača za prodaju na daljinu i naknade za usluge, gdje je usluga pružena i usluga je pružena u cijelosti.

10.9. Kupac je dužan u roku od 14 dana od dana odustajanja od kupoprodajnog ugovora robu poslati natrag na adresu sjedišta operatera ili je bez nepotrebnog odgađanja predati prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio za preuzimanje robe. . Ovo ne vrijedi ako je prodavatelj preporučio preuzimanje robe osobno ili preko osobe koju on ovlasti. Smatra se da je rok iz prve rečenice ovog odjeljka ovih uvjeta komercijale i oglašavanja ispoštovan ako je roba predana na otpremu najkasnije do zadnjeg dana roka.

10.10. Kupac je dužan robu predati prodavatelju kompletnu, s kompletnom dokumentacijom, neoštećenu, po mogućnosti u originalnom pakiranju i nekorištenu.

10.11. Pošiljke će preuzeti prodavač. Preporuča se osiguranje robe. Prodavatelj je dužan bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana dostave obavijesti o odustajanju od ugovora, vratiti kupcu sva plaćanja primljena od njega na temelju kupoprodajnog ugovora ili u vezi s njim, uključujući troškove prijevoza, dostave i poštarine te ostale troškove beneficije i naknade. Prodavatelj nije dužan kupcu vratiti uplaćena sredstva prema ovoj točki ovih uvjeta poslovanja i reklamacije prije nego što mu je roba isporučena ili dok kupac ne dokaže da je robu poslao natrag prodavatelju, osim ako prodavatelj sugerira da robu preuzima osobno ili preko osobe koju on ovlasti.

10.12. Troškove povrata robe prodavatelju snosi kupac. Roba se vraća izravno prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio za preuzimanje robe. Ovo ne vrijedi ako je prodavatelj pristao sam snositi te troškove ili ako nije ispunio obvezu prema § 3 par. stavka 1. točke i) Zakona o zaštiti potrošača u prodaji na daljinu.

10.13. Kupac odgovara samo za smanjenu vrijednost robe koja je nastala rukovanjem robom koje je, osim tretmana, potrebno za provjeru svojstava i funkcionalnosti robe. Potrošač nije odgovoran za smanjenje vrijednosti robe, osim ako je prodavatelj ispunio obvezu informiranja o pravu potrošača na odustanak od ugovora prema § 3 st. (1) h) Zakona o zaštiti potrošača kod prodaje na daljinu.

10.14. Prodavatelj je dužan kupcu vratiti kupovnu cijenu za robu na isti način na koji je kupac izvršio plaćanje, osim ako s kupcem ne dogovori drugi način povrata bez dodatnih troškova zaračunavanja kupcu u vezi s tim. .

10.15. U slučaju da kupac odustane od ugovora i preda prodavatelju oštećenu ili nepotpunu rabljenu robu, kupac se obvezuje prodavatelju platiti:

 1. a) vrijednost za koju je smanjena vrijednost robe prema § 457 Građanskog zakonika u stvarnom iznosu
 2. b) troškove prodavatelja za popravak i vraćanje robe u prvobitno stanje, obračunate prema cjeniku nakon jamstva.

Sukladno ovoj točki reklamacija i uvjeta poslovanja, kupac je dužan platiti prodavatelju naknadu štete u visini razlike između nabavne cijene robe i vrijednosti robe u trenutku odustajanja od kupoprodajnog ugovora.

10.16. U skladu sa § 7 par. 6. Zakona o zaštiti potrošača kod prodaje na daljinu, kupac ne može odustati od ugovora, što je uvjetovano:

 prodaju robe proizvedene prema posebnim zahtjevima potrošača, robe po mjeri ili robe posebno namijenjene jednom potrošaču,

 promet robe koja se nalazi u zaštitnoj ambalaži koja je iz zdravstvenih ili higijenskih razloga neprikladna za povrat i čija je zaštitna ambalaža isporučena nakon isporuke,

 promet zvučnih zapisa, video zapisa, audio zapisa, knjiga ili računalnih programa koji se prodaju u zaštitnoj ambalaži, ako ih je potrošač raspakirao,

 pružanje elektroničkog sadržaja osim na fizičkom mediju, ako je pružanje započelo uz izričitu suglasnost potrošača te je potrošač izjavio da je ispravno obaviješten da davanjem te suglasnosti gubi pravo na odustanak od ugovora.

 promet robe koja je nakon sklapanja ugovora i preuzimanja robe od prodavatelja kupcu sastavljena, montirana ili korištena na način da je prodavatelj ne može vratiti u prvobitno stanje bez uvećanja truda i povećanih troškova, npr. sastavljeni ili montirani namještaj i slično.

10.17. Odredba čl. 10 ovih komercijalnih i reklamnih uvjeta i odredbi ne odnosi se izričito na subjekte koji ne ispunjavaju definiciju potrošača navedenu u stavku § 2 pismu a) Zakona.

11. Završne odredbe

 • 11.1. Prodavač zadržava pravo promjene ovih općih uvjeta. Obaveza pismene obavijesti o promjeni u ovim općim uvjetima ispunjava se postavljanjem na web stranicu prodavača e-trgovine.
 • 11.2. Ako je kupoprodajni ugovor zaključen u pisanom obliku, svaka promjena mora biti u pisanom obliku.
 • 11.3. U slučaju sumnje, ugovorne strane suglasne su da se razdobljem upotrebe smatra vrijeme od isporuke robe kupcu prema točki 5.7. ovih općih uvjeta do dana isporuke robe prodavaču u skladu s točkom 11.4. ovih općih uvjeta.
 • 11.4. Ugovorne strane dogovorile su se da će se međusobna komunikacija odvijati u obliku e-mail poruka.
 • 11.5. Relevantne odredbe Građanskog zakonika, Zakona br. 22/2004 zb. o elektroničkoj trgovini i o izmjenama i dopunama Zakona br. 128/2002 zb. o državnoj kontroli unutarnjeg tržišta u pitanjima zaštite potrošača i o izmjenama i dopunama nekih zakona, izmijenjenih i dopunjenih Zakonom br. 284/2002 zb. kako je izmijenjen i dopunjen i Zakonom o zaštiti potrošača u poštanskoj narudžbi.
 • 11.6. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu protiv kupca sklapanjem kupoprodajnog ugovora.
 • 11.7. Slanjem narudžbe kupac potvrđuje da je pročitao ove opće uvjete i slaže se s njima u cijelosti.

Ovi uvjeti stupaju na snagu 25. svibnja 2018.

Obrazac za odustajanje od ugovora na daljinu

Upute o ostvarivanju prava kupca

Proslavite početak ljeta s nama, popusti do -15%
-15% na sve proizvode na zalihi
x